اخبار
با عنایت به شرایط موجود، دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) می توانند از طریق منوی آموزش الکترونیکی، به محتوای آموزش الکترونیکی دسترسی پیدا کنند.

با عنایت به شرایط موجود، دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) می توانند از طریق منوی آموزش الکترونیکی، به محتوای آموزش الکترونیکی دسترسی پیدا کنند.
با عنایت به شرایط موجود، دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) می توانند از طریق منوی آموزش الکترونیکی، به محتوای آموزش الکترونیکی دسترسی پیدا کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

[PageVisit]