اخبار
همایش ملی
اولین همایش ملی فرماندهی ومدیریت ازمنظرامیرالمومنین امام علی (ع)

دانشگاه افسری امام علی (ع) باهمکاری بنیادبین المللی غدیر اولین همایش ملی فرماندهی ومدیریت ازمنظر امیرالمومنین امام علی (ع) رابرگزارمی نماید.لذاازکلیه اندیشمندان اساتید،فرماندهان،مدیران،پژوهشگران ودانشجویان دعوت به عمل می آیدازطریق وبگاه اینترنتی www.cmghad.irمقالات خودراارسال نمایند
دانشگاه افسری امام علی (ع) باهمکاری بنیادبین المللی غدیر اولین همایش ملی فرماندهی ومدیریت ازمنظر امیرالمومنین امام علی (ع) رابرگزارمی نماید.لذاازکلیه اندیشمندان اساتید،فرماندهان،مدیران،پژوهشگران ودانشجویان دعوت به عمل می آیدازطریق وبگاه اینترنتی www.cmghadir.irمقالات خودراارسال نمایند

 
امتیاز دهی
 
 

[PageVisit]